Aprobado o Real Decreto-Lei 12/2018, de seguridade das redes e sistemas de información-copia-copia

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq2oYOai4O2p8wlfQZQPxXpW45iMu4CJjqNzF8vKzgnux48_lqhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq2oYOai4O2p8wlfQZQPxXpW45iMu4CJjqNzF8vKzgnux48_lqhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq2oYOai4O2p8wlfQZQPxXpW45iMu4CJjqNzF8vKzgnux48_lqhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq2oYOai4O2p8wlfQZQPxXpW45iMu4CJjqNzF8vKzgnux48_lqhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq2oYOai4O2p8wlfQZQPxXpW45iMu4CJjqNzF8vKzgnux48_lqhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq2oYOai4O2p8wlfQZQPxXpW45iMu4CJjqNzF8vKzgnux48_lqhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq2oYOai4O2p8wlfQZQPxXpW45iMu4CJjqNzF8vKzgnux48_lqhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq2oYOai4O2p8wlfQZQPxXpW45iMu4CJjqNzF8vKzgnux48_lq

O Congreso dos Diputados convalidou o 20 de setembro de 2018 o Real Decreto-Ley 12/2018, de seguridad de las redes y sistemas de información (BOE 8 de setembro de 2018).

Esta norma traspón ao ordenamiento xurídico español a Directiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeo e do Consello, de 6 de jullo de 2016, relativa ás medidas destinadas a garantir un elevado nivel común de seguridade das redes e sistemas de información na Unión, máis conñecida como Directiva NIS.

Será de aplicación ás entidades que presten servizos esenciais para a comunidade e dependan das redes e sistemas de información para o desenvolvemento da súa actividade, así como aos proveedores de determinados servizos dixitais. Estas entidades deberán realizar unha avaliación previa de riscos e deberán adoptar medidas adecuadas para xestionar os riscos que se plantexen para a seguridade das redes e sistemas de información que utilicen. Terán, asimesmo, que notificar os incidentes que sufran á autoridade competente. O Real Decreto-Lei identifica os sectores nos que é necesario garantir a protección das redes e sistemas de información, e establece procedementos para identificar os servizos esenciais ofrecidos nos devanditos sectores, así como os principais operadores que prestan eses servizos.

Está chamada a converterse en peza central da regulación da ciberseguridade en España, creando novas obrigas a unha grande cantidade de actores, así como establecendo un rexime sancionador ad hoc en caso de incumprimento das obrigas nela contidas.

Para saber máis véxase MORET MILLÁS, Vicente, «Un nuevo escenario jurídico para la ciberseguridad en España: el Real Decreto-Ley 12/2018, de Seguridad de las redes y sistemas de información», Diario La Ley, N.º 9270, 2018.

Aprobado o Real Decreto-Lei 12/2018, de seguridade das redes e sistemas de información-copia-copia

You May Also Like