Privacidade

En TORRES CADAVID AVOGADOS asumimos a responsabilidade de dar cumprimento á normativa vixente en materia de privacidade, protección de datos persoais e servizos da sociedade da información

Tomámonos moi en serio a adecuada protección da súa privacidade e investimos no desenvolvemento de medidas de protección

TORRES CADAVID AVOGADOS garántelle a confidencialidade e segredo profesional de toda a información que nos facilite

Aviso legal

No aviso legal TORRES CADAVID AVOGADOS regula o uso da web https://torrescadavid.com/gal/ para dar cumprimento ás obrigas previstas na Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).

Ver o AVISO LEGAL completo…

Política de cookies

A política de cookies ten por finalidade lle informar de xeito claro, sinxelo e preciso sobre as cookies que se utilizan na páxina web de TORRES CADAVID AVOGADOS.

https://torrescadavid.com/gal/ utiliza cookies propias e de terceiros para lembrar información sobre a súa visita (como a súa linguaxe preferida) co fin de mellorar a calidade dos seus servizos, facilitar a súa próxima visita e facer que o sitio lle resulte máis útil. Cando fai clic en ACEPTAR no aviso de cookies que aparece ao ingresar a https://torrescadavid.com/gal/ acepta a presente política de cookies.

Ver a POLÍTICA DE COOKIES completa…

Política de privacidade e de protección de datos persoais

Na Política de privacidade e de protección de datos establécense as regras e condicións de tratamento que realiza TORRES CADAVID AVOGADOS dos datos persoais dos clientes do Despacho, dos cliente potenciais, dos usuarios da web https://torrescadavid.com/gal/ e de calquera outra persoa física que teña o teña tido relación con TORRES CADAVID AVOGADOS.

Os formularios de recollida de datos de TORRES CADAVID AVOGADOS están deseñados cunha linguaxe clara e sinxela, transparente, intelixible e de fácil acceso, e procuran cumprir coas esixencias de concisión e comprensión do RGPD. Tamén incorporan a recomendación da Agencia Española de Protección de Datos de adoptar un modelo de información por niveis:

 1. Información básica (o de primeiro nivel): en todos os nosos formularios preséntase a seguinte información do tratamento dos datos: identidade da responsable, finalidade, lexitimación, destinatarios e dereitos.
 2. Información adicional (o de segundo nivel): esta contida na Política de Privacidade e de Protección de Datos Persoais á que pode acceder aquí https://torrescadavid.com/gal/politica-de-privacidade/

Niveles:

RESPONSABLE E DELEGADA DO

TRATAMENTO

Quen é a responsable do tratamento dos seus datos persoais?

• Natalia Torres Cadavid.

• Avogada exercinte 3.921 ICA Vigo.

• CIF: 01847982R.

• Domicilio profesional: Av. Pizarro 21 ent.º D. 36204 VIGO (PO) España.

Como pode contactar coa responsable dos seus datos persoais?

• Teléfono profesional: (+34) 886 122 330.

• Correo electrónico profesional: natalia@torrescadavid.com.

• Conta Skype profesional: nataliatorrescadavid.

• Conta WhatsApp profesional: (+34) 886 122 330.

• Dominio: https://torrescadavid.com/gal/

FINALIDADES DO

TRATAMENTO

Que datos persoais seus son tratados por nós?

TORRES CADAVID AVOGADOS recolle, trata, almacena e utiliza só os datos persoais necesarios para atender ás súas peticións e/ou executar os encargos profesionais contratados, en exercicio da avogacía.

Para que utilizamos os seus datos persoais?

1. Para executar os seus encargos profesionais.

2. Para atender as súas peticións precontractuais.

3. Realizar estudos estatísticos.

4. Remitir o Boletín de Actualidade de TORRES CADAVID AVOGADOS.

5. Proporcionar apoio legal a colectivos vulnerables, a través da realización de actividades relacionadas con formación, sensibilización e desenvolvemento de programas de inclusión.

LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais?

TORRES CADAVID AVOGADOS esta lexitimada para levar a cabo o tratamento dos seus datos persoais con base en que:

1. Vostede prestou o seu consentimento expreso para atender as súas peticións e/ou executar os encargos profesionais no marco dunha relación precontractual ou contractual e estes precisan o tratamento de datos persoais seus relativos á comisión de infraccións penais, administrativas, datos de saúde e/ou de calquera tipo de información que poida revelar a súa orixe étnica ou racial, as súas opinións políticas, conviccións relixiosas ou filosóficas, afiliación sindical, datos xenéticos, biométricos, e/ou información relativa a súa vida ou orientación sexual.

2. Vostede prestou o seu consentimento expreso para o tratamento de datos persoais seus (diferentes aos sinalados no punto anterior) no marco dunha relación precontractual ou contractual para a atención das súas peticións e/ou execución de encargos profesionais.

3. Vostede prestou o seu consentimento informado para o envío do Boletín de Actualidade de TORRES CADAVID AVOGADOS, para a instalación de sistemas de seguimento que informen sobre hábitos de navegación conforme á Política de Cookies, ou para o envío de información requirida a través de formularios de contacto.

Infórmaselle que existen obrigas legais que requiren do tratamento dos seus datos persoais, de acordo cos servizos prestados, por exemplo en materia tributaria.

DESTINATARIOS

 

A quen comunicaremos os seus datos persoais?

Os seus datos persoais no son comunicados a terceiros, salvo obriga legal, requirimento xudicial ou execución do encargo profesional ou petición precontractual.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

Transferiremos os seus datos persoais a terceiros países?

A información persoal que recolle TORRES CADAVID AVOGADOS é tratada e reside en España, pero é posible que poida ser transferida a países pertencentes ou non á Unión Europea, por exemplo, no caso de algúns encargos profesionais de carácter internacional. De ser así, realízanse con suxeición ás restricións contractuais relativas á confidencialidade e seguridade dos datos contidas nas leis e normas relativas á protección de datos de carácter persoal.

DEREITOS DAS PERSOAS INTERESADAS

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

Respecto dos datos persoais proporcionados, pode exercitar en calquera momento e nos termos establecidos pola normativa de protección de datos os seguintes dereitos:

1. Dereito a revocar o seu consentimento en calquera momento.

2. Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos persoais.

3. Dereito á limitación u oposición ao tratamento dos seus datos persoais.

EXERCICIO DOS SEUS DEREITOS

Como pode exercitar os seus dereitos?

Vostede poderá exercitar os seus dereitos en calquera momento e de balde así:

1. Dirixindo un correo electrónico a rgpd@torrescadavid.com.

2. Enchendo o formulario de exercicio de dereitos previsto a continuación.

3. Enviando unha comunicación postal ao domicilio profesional Av. Pizarro 21, ent.º D. 36204 VIGO (PO) España, indicando os dereitos que desexa exercitar e os seus datos de contacto.

Se considera que non tratamos os seus datos persoais adecuadamente pode contactar coa Delegada de Protección de Datos no correo electrónico natalia@torrescadavid.com.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación perante a Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) se entende que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

ÍNDICE
 1. NORMATIVA APLICABLE
 2. DEFINICIÓNS
 3. RESPONSABLE E DELEGADA DO TRATAMENTO
 4. PERSOAS INTERESADAS
 5. DATOS PERSONAIS TRATADOS
 6. FINALIDADES DO TRATAMENTO
 7. LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS PERSONAIS
 8. CONSERVACIÓN DOS DATOS PERSOAIS
 9. COMUNICACIÓN DOS DATOS PERSOAIS
 10. TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS PERSOAIS
 11. CUMPRIMENTO DO DEBER DE INFORMAR
 12. CUMPRIMENTO DO DEBER DE LEVAR UN REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO
 13. CUMPRIMENTO DO DEBER DE SEGURIDADE DA INFORMACIÓN E INFORME DE RISCOS
 14. DEREITOS DE PROTECCIÓN DE DATOS
 15. EXERCICIO DOS DEREITOS DE PROTECCIÓN DE DATOS
 16. COOKIES
 17. MODIFICACIÓN

Ver a Política de Privacidade completa…

Exercicio de dereitos RGPD

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

Vostede ten dereito a que se lle comunique se se están tratando ou non seus datos persoais e, en caso de que se confirme o tratamento, que se lle facilite toda a información relativa ao tratamento.

Vostede ten dereito a que se rectifiquen os seus datos persoais cando resulten inexactos ou incompletos.

Vostede ten dereito a que se supriman os seus datos, cando o tratamento sexa ilícito, vostede teña retirado o seu consentimento e os seus datos xa non sexan necesarios en relación cos fines para os que foron recollidos ou tratados.

Vostede ten dereito a oporse ao tratamento dos seus datos por motivos relacionados coa súa situación particular.

Vostede ten dereito a que TORRES CADAVID AVOGADOS marque os seus datos co fin de limitar o tratamento, cando vostede impugne a exactitude dos datos ou cando o tratamento sexa ilícito e vostede se opoña á supresión dos datos e solicite no seu lugar a limitación do seu uso

Vostede ten dereito a solicitar que TORRES CADAVID AVOGADOS transmita os seus datos a outro RESPONSABLE ou a vostede mesmo, mediante un formato estruturado de uso habitual e lectura mecánica.

Como pode exercer os seus dereitos?

Vostede poderá exercitar os seus dereitos en calquera momento e de maneira gratuíta así:

 • dirixindo un correo electrónico a rgpd@torrescadavid.com, 
 • enchendo o formulario de exercicio de dereitos previsto na páxina web https://torrescadavid.com/gal/privacidade/, ou
 • enviando unha comunicación postal ao domicilio profesional Av. Pizarro 21, ent.º D. 36204 VIGO (PO) España, indicando os dereitos que desexa exercitar e os seus datos de contacto.

Se considera que non temos tratado os seus datos persoais adecuadamente pode contactar coa Delegada de Protección de Datos no correo electrónico natalia@torrescadavid.com.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) se entende que o tratamento non se axusta á normativa vixente

Cumprimento de deberes do RGPD

Torres Cadavid Avogados cumpre os deberes impostos polo RGPD, a saber:

A responsable e delegada de datos en Torres Cadavid Avogados é:

  • Natalia Torres Cadavid.
  • Avogada exercente 3.921 ICA Vigo.
  • CIF: 01847982R.
  • Domicilio profesional: Av. Pizarro 21 ent.º D. 36204 VIGO (PO) España.
  • Teléfono profesional: (+34) 886 122 330.
  • Correo electrónico profesional: natalia@torrescadavid.com.
  • Conta Skype profesional: nataliatorrescadavid.
  • Conta WhatsApp profesional: (+34) 886 122 330.
  • Dominio: https://torrescadavid.com/

En virtude do principio de transparencia sinalado no artigo 12 del RGPD o responsable do tratamento ten o deber de informar aos interesados acerca das circunstancias e condicións para efectuar o tratamento dos datos persoais. Este deber de información está regulado nos artigos 13 e 14 del RGPD e no artigo 11 da LOPDGDD.

A Responsable e Encargada do Tratamento dos Datos Persoais é quen informa á PERSOA INTERESADA cando os datos se obteñen directamente dela, a información efectúase no momento da solicitude dos datos, previamente á súa recollida.

Se os datos non se obteñen directamente da PERSOA INTERESADA, a información se efectúa dentro dun prazo razoable, unha vez obtidos os datos persoais, e a máis tardar dentro dun mes, tendo en conta as circunstancias concretas nas que se traten os devanditos datos.

Se os datos persoais teñen que utilizarse para a comunicación coa PERSOA INTERESADA, a información efectúase no momento da primeira comunicación ao devandito interesado, ou se está previsto comunicalos a outro destinatario, previamente ao momento no que os datos persoais sexan comunicados por primeira vez.

A información efectúase nos formularios de recollida de datos nos formatos deseñados por TORRES CADAVID AVOGADOS.

Os formularios de recollida de datos de TORRES CADAVID AVOGADOS están deseñados cunha linguaxe clara e sinxela, transparente, intelixible e de fácil acceso, e procuran cumprir coas esixencias de concesión e comprensión do RGPD. Tamén incorporan a recomendación da Agencia Española de Protección de Datos de adoptar un modelo de información por capas ou niveis:

 1. Información básica (ou primeiro nivel): preséntanse en todos os nosos formularios a seguinte información do tratamento dos datos: identidade do responsable, finalidade, lexitimación, destinatarios e dereitos.
 2. Información adicional (ou segundo nivel): correspóndese coa información completa da Política de Privacidade e de Protección de Datos Persoais, publicada na páxina web https://torrescadavid.com/privacidad/.

A Avogada Natalia Torres Cadavid é a responsable de manter un Rexistro das Actividades de Tratamento de Datos Persoais efectuadas baixo a súa responsabilidade. O devandito rexistro conten o especificado no artigo 30 do RGPD:

 1. Nome e datos de contacto da responsable e da delegada de protección de datos.
 2. Fins do tratamento.
 3. Categorías de persoas interesadas e de datos persoais.
 4. Categorías de destinatarios.
 5. Categorías de actividades de tratamento.
 6. Transferencias de datos persoais a terceiros países.
 7. Prazos de supresión das categorías de datos.
 8. A descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade.

TORRES CADAVID AVOGADOS protexe os datos persoais das PERSOAS INTERESADAS aplicando as medidas de seguridade necesarias, tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das PERSOAS INTERESADAS.

TORRES CADAVID AVOGADOS aplica medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco e conforme ao recollido no artigo 32 do RGPD.

Previo á aplicación das medidas de seguridade adecuadas realizouse unha análise previa de riscos e ameazas aos que estean expostas as actividades de tratamento de datos persoais en TORRES CADAVID AVOGADOS.

Máis información relevante sobre protección de datos persoais

Comece a escribir o seu termo de procura arriba e presione enter para buscar. Presione ESC para cancelar.

Volver ao inicio